www.visualprog.cz

 

(c)2002 Pavel Pindora

 Email Kontakt
Pro více informací je zde formulář

 

Click on of the PayPal button to donate money to this Project

OpenGl grafika a VisualC++

Seriová linka a VisualC++

Operace s registry a VisualC++

Programujeme FTP klienta

Jak řešit přenos zvuku z mikrofonu po IP síti                        new 9.9.2002

Zavedení dalšího toolbaru a checked (un..) tlačítka v něm     new 2.8.2003

Obsluha joysticku                                                                new 8.8.2003

Active Scripting                                                                   new 29.12.2003

Get message from WebSphere MQ                                     new 15.5.2005

 

 

OpenGl grafika a VisualC++

Následující aplikace ukazuje způsob jak využít OpenGl grafiku v aplikaci napsanou za pomocí Visual C++ od Microsoft Corporation.Je na ni demonstrováno použití prvků typu polygon,čtverec,prstenec.Polygon má nanesenou texturu,která je však jako zdroj (resource)  vložena do aplikace, je však možno použít bitmapu ze souboru.

Následující obrázek znázorňuje spuštěnou aplikaci přeloženou jako EXE soubor.

Popis jednotlivých položek menu :

File Edit View Help vzniknou automaticky při generování MFC aplikace a nemají žádnou funkci. 

Povolit Texturu na prvek polygon je nanesena textura z resource, konkrétně Prerijní vítr.bmp.

Zakázat Texturu prvek je holý,bez textury

Povolit Barvu každý bod prvku je vybarven, kromě prstence ten má vždy základní červenou barvu. 

Zakázat Barvu Prvku jsou vybarveny základní červenou barvu. 

 

Jak to vlastně funguje?

Při volání funkce COpenGL_MFCView::Create(...) ( WM_CREATE ) se inicializuje OpenGl rozhraní ale nejdříve se spustí Timer potom se z resource převezme bitmapa Prérijní vítr.bmp a určí se její velikost, alokuje pro ní buffer bitbuffer, zjistí se velikost okna a jeho HDC (hdc) a s těmito parametry se volá COpenGL_MFCView::CreateContext(...) tam se provede vlastní inicializace.

Jakmile vyšlou Windows událost na překreslení okna, vyvolá se funkce COpenGL_MFCView::OnDraw(...) a pokud je okContext v pořádku vykreslí se prvky voláním COpenGL_MFCView::MFCViewPolygon(...) tam se určuje natočení,velikost,barva prvku a pokud je splněna podmínka nanese se textura na jeden z nich. Aby nám prvky plavaly v prostoru je potřeba vysílat událost překreslování okna a volat tak cyklicky  COpenGL_MFCView::OnDraw(...) o to se právě stará timer, který vyvolává funkci COpenGL_MFCView::OnTimer...) a ta zašle událost WM_PAINT.

 

/***************************************************************

Výpis a komentář ke zdrojovému programu.

***************************************************************/

// OpenGL_MFCView.cpp : implementation of the COpenGL_MFCView class
//

#include "stdafx.h"
#include "OpenGL_MFC.h"

#include "OpenGL_MFCDoc.h"
#include "CntrItem.h"
#include "OpenGL_MFCView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView


IMPLEMENT_DYNCREATE(COpenGL_MFCView, CView)

BEGIN_MESSAGE_MAP(COpenGL_MFCView, CView)
//{{AFX_MSG_MAP(COpenGL_MFCView)
ON_WM_DESTROY()
ON_WM_SETFOCUS()
ON_WM_SIZE()
ON_COMMAND(ID_OLE_INSERT_NEW, OnInsertObject)
ON_COMMAND(ID_CANCEL_EDIT_CNTR, OnCancelEditCntr)
ON_COMMAND(ID_BUTTON32771, OnButton32771)
ON_COMMAND(ID_BUTTON32772, OnButton32772)
ON_WM_TIMER()
ON_WM_CREATE()
ON_COMMAND(ID_ZAKTEX, OnZaktex)
ON_COMMAND(ID_POVTEX, OnPovtex)
ON_COMMAND(ID_POVBARVU, OnPovbarvu)
ON_COMMAND(ID_ZAKBARVU, OnZakbarvu)
//}}AFX_MSG_MAP
// Standard printing commands

ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, CView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CView::OnFilePrintPreview)
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView construction/destruction


COpenGL_MFCView::COpenGL_MFCView()
{
    m_pSelection = NULL;
    // TODO: add construction code here
    /********************************************************************************/
    static int defaultOverride[13]={0, 3, 24, 27, 64, 67, 88, 173, 181, 236, 247, 164, 91};
    /********************************************************************************/
    static PALETTEENTRY MFCViewdefaultPalEntry[20] =
        {
        { 0, 0, 0, 0 },
        { 0x80,0, 0, 0 },
        { 0, 0x80,0, 0 },
        { 0x80,0x80,0, 0 },
        { 0, 0, 0x80, 0 },
        { 0x80,0, 0x80, 0 },
        { 0, 0x80,0x80, 0 },
        { 0xC0,0xC0,0xC0, 0 },

        { 192, 220, 192, 0 },
        { 166, 202, 240, 0 },
        { 255, 251, 240, 0 },
        { 160, 160, 164, 0 },

        { 0x80,0x80,0x80, 0 },
        { 0xFF,0, 0, 0 },
        { 0, 0xFF,0, 0 },
        { 0xFF,0xFF,0, 0 },
        { 0, 0, 0xFF, 0 },
        { 0xFF,0, 0xFF, 0 },
        { 0, 0xFF,0xFF, 0 },
        { 0xFF,0xFF,0xFF, 0 }
        };
    /********************************************************************************/
   
static unsigned char MFCViewthreeto8[8] =
        {
        0, 0111>>1, 0222>>1, 0333>>1, 0444>>1, 0555>>1, 0666>>1, 0377
        };

    /********************************************************************************/
    static unsigned char MFCViewtwoto8[4] =
        {
        0, 0x55, 0xaa, 0xff
        };
    /********************************************************************************/
   
static char MFCViewoneto8[2] = { (char)0,(char)255 };
    /********************************************************************************/

    defaultPalEntry = MFCViewdefaultPalEntry;
    threeto8 = MFCViewthreeto8;
    twoto8 = MFCViewtwoto8;
    oneto8 = MFCViewoneto8;
    m_pPal = NULL;
    m_fRadius = 7;

    m_wAngleX = 0.1f;//(float(joyposY - 32768) / 32768.0f) * 20.0f;
    m_wAngleY = 0.1f;//(float(joyposX - 32768) / 32768.0f) * 20.0f;
    m_wAngleZ = 0.1f;
}

COpenGL_MFCView::~COpenGL_MFCView()
{
}

BOOL COpenGL_MFCView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
    // TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
    // the CREATESTRUCT cs

    return CView::PreCreateWindow(cs);
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView drawing

void COpenGL_MFCView::OnDraw(CDC* pDC)
{
    COpenGL_MFCDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);
    if (m_pSelection == NULL)
        {
        POSITION pos = pDoc->GetStartPosition();
        m_pSelection = (COpenGL_MFCCntrItem*)pDoc->GetNextClientItem(pos);
        }
    if (m_pSelection != NULL)
        m_pSelection->Draw(pDC, CRect(10, 10, 210, 210));
    //*************************************************************
    HDC hdc = pDC->m_hDC;
    if( okContext==TRUE )
        {
        MFCViewPolygon( hdc,rt );
        };
    //*************************************************************
}

void COpenGL_MFCView::OnInitialUpdate()
{
    CView::OnInitialUpdate();
    // TODO: remove this code when final selection model code is written
    m_pSelection = NULL; // initialize selection
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView printing

BOOL COpenGL_MFCView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)
{
    // default preparation
    return DoPreparePrinting(pInfo);
}

void COpenGL_MFCView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{
    // TODO: add extra initialization before printing
}

void COpenGL_MFCView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{
    // TODO: add cleanup after printing
}

void COpenGL_MFCView::OnDestroy()
{
    // Deactivate the item on destruction; this is important
    // when a splitter view is being used.
    CView::OnDestroy();
    COleClientItem* pActiveItem = GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this);
    if (pActiveItem != NULL && pActiveItem->GetActiveView() == this)
        {
        pActiveItem->Deactivate();
        ASSERT(GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this) == NULL);
        }
    wglDeleteContext( m_hrc );
}


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OLE Client support and commands

BOOL COpenGL_MFCView::IsSelected(const CObject* pDocItem) const
{
    // The implementation below is adequate if your selection consists of
    // only COpenGL_MFCCntrItem objects. To handle different selection
    // mechanisms, the implementation here should be replaced.
    // TODO: implement this function that tests for a selected OLE client item

    return pDocItem == m_pSelection;
}

void COpenGL_MFCView::OnInsertObject()
{
    // Invoke the standard Insert Object dialog box to obtain information
    // for new COpenGL_MFCCntrItem object.
    COleInsertDialog dlg;
    if (dlg.DoModal() != IDOK)
    return;

    BeginWaitCursor();

    COpenGL_MFCCntrItem* pItem = NULL;
    TRY
    {
    // Create new item connected to this document.
    COpenGL_MFCDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);
    pItem = new COpenGL_MFCCntrItem(pDoc);
    ASSERT_VALID(pItem);

    // Initialize the item from the dialog data.
    if (!dlg.CreateItem(pItem))
    AfxThrowMemoryException(); // any exception will do
    ASSERT_VALID(pItem);

    if (dlg.GetSelectionType() == COleInsertDialog::createNewItem)
    pItem->DoVerb(OLEIVERB_SHOW, this);

    ASSERT_VALID(pItem);

    // As an arbitrary user interface design, this sets the selection
    // to the last item inserted.

    // TODO: reimplement selection as appropriate for your application

    m_pSelection = pItem; // set selection to last inserted item
    pDoc->UpdateAllViews(NULL);
    }
    CATCH(CException, e)
    {
    if (pItem != NULL)
        {
        ASSERT_VALID(pItem);
        pItem->Delete();
        }
    AfxMessageBox(IDP_FAILED_TO_CREATE);
    }
    END_CATCH

EndWaitCursor();
}

// The following command handler provides the standard keyboard
// user interface to cancel an in-place editing session. Here,
// the container (not the server) causes the deactivation.
void COpenGL_MFCView::OnCancelEditCntr()
{
    // Close any in-place active item on this view.
    COleClientItem* pActiveItem = GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this);
    if (pActiveItem != NULL)
    {
    pActiveItem->Close();
    }
    ASSERT(GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this) == NULL);
}

// Special handling of OnSetFocus and OnSize are required for a container
// when an object is being edited in-place.
void COpenGL_MFCView::OnSetFocus(CWnd* pOldWnd)
{
    COleClientItem* pActiveItem = GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this);
    if (pActiveItem != NULL &&  pActiveItem->GetItemState() == COleClientItem::activeUIState)
        {
        / / need to set focus to this item if it is in the same view
        CWnd* pWnd = pActiveItem->GetInPlaceWindow();
        if (pWnd != NULL)
            {
            pWnd->SetFocus(); // don't call the base class
            return;
            }
        }

    CView::OnSetFocus(pOldWnd);
}

void COpenGL_MFCView::OnSize(UINT nType, int cx, int cy)
{
    CView::OnSize(nType, cx, cy);
    COleClientItem* pActiveItem = GetDocument()->GetInPlaceActiveItem(this);
    if (pActiveItem != NULL)
        pActiveItem->SetItemRects();
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView diagnostics

#ifdef _DEBUG
void COpenGL_MFCView::AssertValid() const
{
    CView::AssertValid();
}

void COpenGL_MFCView::Dump(CDumpContext& dc) const
{
    CView::Dump(dc);
}

COpenGL_MFCDoc* COpenGL_MFCView::GetDocument() // non-debug version is inline
{
    ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(COpenGL_MFCDoc)));
    return (COpenGL_MFCDoc*)m_pDocument;
}
#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COpenGL_MFCView message handlers

BOOL COpenGL_MFCView::Create(
                                                            LPCTSTR lpszClassName, 
                                                            LPCTSTR lpszWindowName, 
                                                            DWORD dwStyle, 
                                                            const RECT& rect, 
                                                            CWnd* pParentWnd, 
                                                            UINT nID, 
                                                            CCreateContext* pContext
                                                           ) 
{
    // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
   
BOOL cr = CWnd::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);
    BOOL bmp;

    SetTimer( 1,5,NULL );
    GL_hWnd = pParentWnd->m_hWnd;

    LPCTSTR lpszResourceName = "Prérijní vítr.bmp";
    bmp = GLBitmapa.LoadBitmap( IDB_BITMAP2 );
    pBitMap = new BITMAP;
    DWORD GetBMP = GLBitmapa.GetBitmap( pBitMap );
    GetBMP = pBitMap->bmWidth * pBitMap->bmHeight * pBitMap->bmBitsPixel ;
    bitbuffer = malloc( GetBMP );
    GetBMP = GLBitmapa.GetBitmapBits( GetBMP, bitbuffer );
    delete bitbuffer;

    bitbuffer = malloc( GetBMP );memset(bitbuffer,0x84,GetBMP);
    bmp = GLBitmapa.GetBitmapBits( GetBMP, bitbuffer );

    int i, j;
    double ti, tj;


    pParentWnd->GetClientRect( &rt );
    CDC *xdc = pParentWnd->GetDC();
    hdc = xdc->m_hDC;
    CreateContext(hdc, rt);
    okContext=TRUE;

    return cr;
}


void COpenGL_MFCView::CreateContext(HDC gl_hdc, RECT &rc)
{
    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
    GLfloat fMaxObjSize, fAspect;
    GLfloat fNearPlane, fFarPlane;

    if (!bSetupPixelFormat(gl_hdc))
            return;

    CreateRGBPalette(gl_hdc);

    ::SelectPalette(gl_hdc, m_hPal, FALSE);
    ::RealizePalette(gl_hdc);

    int n = ::GetPixelFormat(gl_hdc);
    ::DescribePixelFormat(gl_hdc, n, sizeof(pfd), &pfd);


    m_hrc = wglCreateContext(gl_hdc);
    wglMakeCurrent(gl_hdc, m_hrc);

    GLenum target = GL_TEXTURE_2D;
    GLenum tar[9];
    glTexImage2D(
                                target,
                                0,
                                3,
                                pBitMap->bmWidth,
                                pBitMap->bmHeight,
                                0,
                                GL_COLOR_INDEX,//GL_RGB,
                                GL_BITMAP,
                                bitbuffer //CBitmap scanline[GLBitmapa.height-1]
                            );
    /* glTexImage2D(target,1,3,pBitMap->bmWidth,pBitMap->bmHeight,0,GL_COLOR_INDEX,GL_BITMAP,bitbuffer);
    glTexImage2D(target,2,3,pBitMap->bmWidth,pBitMap->bmHeight,0,GL_COLOR_INDEX,GL_BITMAP,bitbuffer);
    glTexImage2D(target,3,3,pBitMap->bmWidth,pBitMap->bmHeight,0,GL_COLOR_INDEX,GL_BITMAP,bitbuffer);
    glTexImage2D(target,4,3,pBitMap->bmWidth,pBitMap->bmHeight,0,GL_COLOR_INDEX,GL_BITMAP,bitbuffer);
    glTexImage2D(target,5,3,pBitMap->bmWidth,pBitMap->bmHeight,0,GL_COLOR_INDEX,GL_BITMAP,bitbuffer);

    target = glGetError();
    char poleGLErr[50];
    if( GL_NO_ERROR == target )
         sprintf( poleGLErr,"%s","GL_NO_ERROR" );
    if( GL_STACK_OVERFLOW == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_STACK_OVERFLOW" );
    if( GL_STACK_UNDERFLOW == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_STACK_UNDERFLOW" );
    if( GL_OUT_OF_MEMORY == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_OUT_OF_MEMORY" );
    if( GL_INVALID_ENUM == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_INVALID_ENUM" );
    if( GL_INVALID_VALUE == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_INVALID_VALUE" );
    if( GL_INVALID_OPERATION == target )
        sprintf( poleGLErr,"%s","GL_INVALID_OPERATION" );

    if( GL_NO_ERROR != target )
        MessageBox(
                            poleGLErr, // address of text in message box
                            "Hlášení GL textury",// address of title of message box
                            MB_OK // style of message box
                            ); 
    glClearDepth(10.0f);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    if (rc.bottom)
        fAspect = (GLfloat)rc.right/rc.bottom;
            else // don't divide by zero, not that we should ever run into that...
                fAspect = 1.0f;

    fNearPlane = 1.0f;
    fFarPlane = 20.0f;
    fMaxObjSize = 12.0f;


    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective( 
                            30.0f,                 // Ke mne, ode mne
                            fAspect,             // roztahnout zuzit
                            fNearPlane,        // 
                            fFarPlane
                           );

}

BOOL COpenGL_MFCView::bSetupPixelFormat(HDC hdc)
{
    static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
            {
            sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR), // size of this pfd
            1,                                                 // version number
           
PFD_DRAW_TO_WINDOW |   // support window
            PFD_SUPPORT_OPENGL |       // support OpenGL
            PFD_DOUBLEBUFFER,            // double buffered
            PFD_TYPE_RGBA,                    // RGBA type
            24,                                               // 24-bit color depth
            0, 0, 0, 0, 0, 0,                             // color bits ignored
            0,                                                 // no alpha buffer
            0,                                                 // shift bit ignored
            0,                                                 // no accumulation buffer
            0, 0, 0, 0,                                     // accum bits ignored
            32,                                               // 32-bit z-buffer
            0,                                                 // no stencil buffer
            0,                                                 // no auxiliary buffer
            PFD_MAIN_PLANE,                 // main layer
            0,                                                 // reserved
            0, 0, 0                                          // layer masks ignored
            };
    int pixelformat;

    if ( (pixelformat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd)) == 0 )
        {
        return FALSE;
        }

    if (SetPixelFormat(hdc, pixelformat, &pfd) == FALSE)
        {
         return FALSE;
        }

    return TRUE;
}

void COpenGL_MFCView::CreateRGBPalette(HDC hdc)
{
    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
    int n, i;

    if (m_pPal)
        return;

    n = ::GetPixelFormat(hdc);
    ::DescribePixelFormat(hdc, n, sizeof(pfd), &pfd);

    if (pfd.dwFlags & PFD_NEED_PALETTE)
        {
        n = 1 << pfd.cColorBits;
        m_pPal = (PLOGPALETTE) new char[sizeof(LOGPALETTE) + n * sizeof(PALETTEENTRY)];
    if(m_pPal == NULL)
        {
        GL_Error = true;
        return;
        };

    m_pPal->palVersion = 0x300;
    m_pPal->palNumEntries = n;
    for (i=0; i<n; i++)
        {
        m_pPal->palPalEntry[i].peRed = ComponentFromIndex(i, pfd.cRedBits, pfd.cRedShift);
        m_pPal->palPalEntry[i].peGreen =ComponentFromIndex(i, pfd.cGreenBits, pfd.cGreenShift);
        m_pPal->palPalEntry[i].peBlue = ComponentFromIndex(i, pfd.cBlueBits, pfd.cBlueShift);
        m_pPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;
        }

    /* fix up the palette to include the default GDI palette */
   
if ((pfd.cColorBits == 8) &&
        (pfd.cRedBits == 3) && (pfd.cRedShift == 0) &&
        (pfd.cGreenBits == 3) && (pfd.cGreenShift == 3) &&
        (pfd.cBlueBits == 2) && (pfd.cBlueShift == 6)
    )
    {
        for (i = 1 ; i <= 12 ; i++)
                m_pPal->palPalEntry[defaultOverride[i]] = defaultPalEntry[i];
    }

    m_hPal = ::CreatePalette((LPLOGPALETTE)m_pPal);
    
    ::SelectPalette(hdc, m_hPal, FALSE);
    ::RealizePalette(hdc);
}

}

unsigned char COpenGL_MFCView::ComponentFromIndex(int i, UINT nbits, UINT shift)
{
    unsigned char val;

    val = (unsigned char) (i >> shift);
    switch (nbits)
        {    
        case 1:
                    val &= 0x1;
                    return oneto8[val];
        case 2:
                    val &= 0x3;
                    return twoto8[val];
        case 3:
                    val &= 0x7;
                    return threeto8[val];
        default:
                    return 0;
        };
}

void COpenGL_MFCView::MFCViewPolygon( HDC hdc, RECT rc )
{
    GLenum modGL;
    static GLclampf alpha;

    alpha+=1;
    glClearColor( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 10.0f );// Barva pozadi 10.0f
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    kteryMatrixMode=1;
    if( kteryMatrixMode==1 )
        {
            glMatrixMode(GL_PROJECTION);
            kteryMatrixMode=0;
        };
    if( kteryMatrixMode==2 )
        {
            glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
            kteryMatrixMode=0;
        };

    glTranslatef( 0, 0 , -m_fRadius );
    glRotatef(m_wAngleX, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glRotatef(m_wAngleY, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glRotatef(m_wAngleZ, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

    // modGL = GL_LINES; // 1 Linky
    // modGL = GL_LINE_STRIP; // 2 Spojene linky
    // modGL = GL_LINE_LOOP; // 3 Spojene linky
    // modGL = GL_TRIANGLES; // 4 trojuhelniky
    // modGL = GL_TRIANGLE_STRIP; // 5 Spojil trojuhelniky
    // modGL = GL_TRIANGLE_FAN; // 6 Vyplnene trojuhelniky

    modGL = GL_POLYGON;// 7 Polygon
    //modGL = GL_QUADS;
    if( PovolitTex==1) 
            glEnable(GL_TEXTURE_2D);
                    else
                        glDisable(GL_TEXTURE_2D);

    glBegin( modGL );//GL_QUAD_STRIP
    // 1.bod 1.trojuhelnik
   
if( PovolitBar==1) glColor3f ( 1.0f, 0.1f, 1.0f);
        glTexCoord2f(0.0, 0.0);
    glVertex3f ( 1.35f, 0.5f, 0.5f);
    // 2.bod 1.trojuhelnik
    if( PovolitBar==1) glColor3f (1.0f, 0.0f, 0.0f);
        glTexCoord2f(0.0, 8.0);
    glVertex3f (-1.5f, -0.5f, -0.5f);
    // 3.bod 1.trojuhelnik
    if( PovolitBar==1) glColor3f (1.0f, 1.0f, 1.0f);
        glTexCoord2f(8.0, 8.0);
    glVertex3f (-1.5f, 1.5f, 0.5f);

    if( PovolitBar==1) glColor3f (1.0f, 1.0f, 0.0f);
        glTexCoord2f(8.0, 0.0);
    glVertex3f (2.5f, -2.5f, 0.5f);

    glEnd();

    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glBegin( modGL=GL_QUAD_STRIP );//GL_QUAD_STRIP

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(0.5f, 0.5f, -0.5f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(0.5f, -0.5f, -0.5f);

    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);

    glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);

    auxSolidTorus (0.275, 0.85);

    glEnd();
    glPopMatrix();

    glFinish();
    SwapBuffers(wglGetCurrentDC());
};

void COpenGL_MFCView::OnButton32771() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
    m_fRadius+=0.1f;
}

void COpenGL_MFCView::OnButton32772() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
    m_fRadius-=0.1f;
}

void COpenGL_MFCView::OnTimer(UINT nIDEvent) 
{
    SendMessage( WM_PAINT );
    m_wAngleX -= 0.1f;
    m_wAngleY -= 0.1f;
    m_wAngleZ += 1.0f;

    CView::OnTimer ( nIDEvent);

}

int COpenGL_MFCView::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) 
{
    if (CView::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
        return -1;

    return 0;
}

void COpenGL_MFCView::OnZaktex() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
    PovolitTex = 0;
}

void COpenGL_MFCView::OnPovtex() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
    PovolitTex = 1;
}

void COpenGL_MFCView::OnPovbarvu() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
    PovolitBar = 1;
}

void COpenGL_MFCView::OnZakbarvu() 
{
    // TODO: Add your command handler code here
   
PovolitBar = 0; 
}

 

Seriová linka a VisualC++

hCom = CreateFile(
                                "COM1",                                                    // Který seriový port chceme otevřít
                                GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                                0,                                                        /* comm devices must be opened w/exclusive-access*/
                                NULL, /* no security attrs */
                                OPEN_EXISTING, /* comm devices must use OPEN_EXISTING */
                                0, /* not overlapped I/O */
                                NULL /* hTemplate must be NULL for comm devices */
                            );

if( hCom==INVALID_HANDLE_VALUE )
                return 1;// Chyba v otevření COM1

//******************* Nastavení parametrů COM1 **************************

    DCB dcb;    //Struktura parametru COM1

 

    ok                     = GetCommState( hCom,&dcb );     // Sejmutí původních parametrů COM1
    dcb.BaudRate   = Nspeed;                                        // Požadovaná přenosová rychlost např 9600
    dcb.ByteSize     = (char) Nsizeb;                               // Velikost slova např. 8 bitů
    dcb.Parity         = NOPARITY;                                // Parita žádná
    dcb.StopBits     = (char) Nstopb;                              // Počet stop bitů např.1


    ok                     = SetCommState( hComk,&dcb );  // Nastavení nových parametrů COM portu

//******************* Vyslání dat na  COM1 **************************

WriteFile( hCom,

                (TxData+i), // znak z char pole indexované proměnnou i

               1,                 // počet vysílaných dat

               &datw,        // skutečný počet odvysílaných dat

               NULL

             );

close(hCom);// Uzavření COM1

//*******************************************************************************************

Operace s registry a VisualC++

 
Funkce GetKeyRegistry načte z registru , daný v parametru key, hodnotu položky 
definovanou v parametru value.Hodnota bude zpětně vrácena v value.Funkce , 
pokud je neúspěšná vrátí 0.
DWORD GetKeyRegistry( char *key,char *value )
{
	HKEY			hKeyResult	= 0;
	DWORD			dwDisposition	= 0;
	DWORD			lpcbValue		= 65000,
				iGKR;
	unsigned long		lpType		= REG_BINARY;
	unsigned char		lpData[65000];
	HKEY			hKey;
	int			jeAlpha;

	
	if( strlen(key)==0 )
	{
		sprintf( value,"!!!!!! Není zadán Key !!!!!!" );
		return false;
	};
	if( strlen(value)==0 )
	{
		sprintf( value,"!!!!!! Není zadán Name of value !!!!!!" );
		return false;
	};
	LONG lResult = RegOpenKeyEx(
				HKEY_LOCAL_MACHINE,//Hlavní klíč kde se bude hledat key,
              hey,//"MyDoc\\shell\\&Test\\command",
				0,
				KEY_ALL_ACCESS,//KEY_QUERY_VALUE,
				&hKey
				);	
	if ( lResult == ERROR_SUCCESS )
	{
		lResult = RegQueryValueEx
					(
					hKey,
					value,//key,
					0,
					&lpType,
					lpData,
					&lpcbValue
					);
		if ( lResult == ERROR_SUCCESS )
		{
			memset( value,0,lpcbValue+10 );
			sprintf( value,"%s",(char*)lpData );
			value[lpcbValue]=0;
		}
		else
			{
			RegCloseKey( hKey );
			sprintf( value,"%s Error=%d","! Hodnota nebyla dosazena ! ",lResult );
			return false;
			};
    	}
	else
	{
		sprintf( value,"!!!!!! Registr nebyl otevřen !!!!!!" );
		return false;
	};
	RegCloseKey( hKey );
	//--------------------------------------------------------
	return	lpcbValue;
}
//**************************************************************************************************
Funkce Zápis_do_Reg zapíše do subregistru (pomocí RegSetValueEx), 
daný v parametru Key, a položky definovanou v parametru NameValue,hodnotu obsaženou 
v Value.
Funkce, pokud je neúspěšná, vrátí nenulovou hodnotu.
Pokud key neexistuje je vytvořen funkcí RegCreateKeyEx. 

int Zapis_do_Reg(char *Key, char *NameValue, char *Value)
{
	HKEY hKeyResult	= 0;
	DWORD dwDisposition = 0;

	LONG lResult = RegCreateKeyEx	
			(
			HKEY_LOCAL_MACHINE,
			Key,		
			0,		 // reserved
			"",		
			REG_OPTION_VOLATILE,
			KEY_ALL_ACCESS,   
			NULL,        
			&hKeyResult,    
			&dwDisposition		
			);
	if ( lResult == ERROR_SUCCESS )
		{
		lResult = RegSetValueEx
				(
					hKeyResult, 
					NameValue, 
					0, 
					REG_BINARY,
                		(unsigned char*)Value,
                		lstrlen( Value ) 
				);
    		RegCloseKey( hKeyResult );
		if ( lResult != ERROR_SUCCESS )
			return	8;
		}
	else
		return 7;

	return 0;
}

//**************************************************************************************************

Programujeme FTP klienta,nástin řešení
	
	HINTERNET	hOpen, 
			hConnect;
	if ( !(hOpen = InternetOpen (	
				"FTP EVC (C)2001", 
				LOCAL_INTERNET_ACCESS , 
				0,//pristupove data pro proxy , 
				0,//pristupove data pro proxy 
				0
				) ) 
	  )
		{
			...( EditMees,"Error InternetOpen for FTP\r\n",0 );
			return ;
		}
		else
		{
		openFTP		= true;
		bool ok ´Open(poleIP,poleUser,polePass);//Otevřeme FTP kanál 
		.
		.
		.
		////////// Nyni kdyz je ok=true muzeme provest vyhledani souboru funkci
		////////// FtpFindFirstFile ,ktera naplni strukturu pData /////
		WIN32_FIND_DATA 	pData;
		HINTERNET		hFind
		if ( !(hFind = FtpFindFirstFile (hConnect,path, &pData, 0, 0) ))
			{
			if (GetLastError() == ERROR_NO_MORE_FILES) 
			{
				...( ...,"This directory is empty\r\n",0 );
				return;
			}
			else
			{
				...( ...,"FindFirst error: \r\n",0 );
				InternetCloseHandle (hFind);
			};
		};

		if (pData.dwFileAttributes == FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
		{
			TREEDIRC//Vypíšeme někde název adresáře
		}
		else
		{
		if( kdeItem==FTPRootItem )
			{
				TREEFILE//Vypíšeme někde název souboru
			}
		};
	
	InternetCloseHandle (hFind);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
bool Open(CHAR *szHost,CHAR *szUser,CHAR *szPass)
{
if ( !(hConnect = InternetConnect 	( 
				hOpen, 
				szHost, //INTERNET IP adresa,
				INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, //INTERNET_INVALID_PORT_NUMBER, 
				szUser, //INTERNET Host např administrator, 
				szPass, //INTERNET heslo pro přístup na FTP,
				INTERNET_SERVICE_FTP, 
				INTERNET_FLAG_PASSIVE , 
				0
				) 
	)
	)
  {
	//Chyba otevření FTP kanálu
    	return FALSE;
  }
  return TRUE;
}
//**************************************************************************************************

Jak řešit přenos zvuku z mikrofonu po IP síti

 

COSoundInput odeslání zvukových samplů na IP síť

 

 

 

COVoiceClient Příjem zvukových samplů z IP sítě

 

 

COSoundOutput

 

 

 

 

COSoundOutput WaveOutThreadProc

 

 

 

 

Zavedení dalšího toolbaru a checked (un..) tlačítka v něm

 

Například, obrázek ukazuje checknute tlacitko 2

int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
	if (CMDIFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
		return -1;
	//********* Standartní toolbar generovaný MFC *************
	if(
		!m_wndToolBar.CreateEx	
				(
					this, 
					TBSTYLE_FLAT, 
					WS_CHILD		| 
					WS_VISIBLE	| 
					CBRS_TOP		| 
					CBRS_GRIPPER	| 
					CBRS_TOOLTIPS	| 
					CBRS_FLYBY	| 
					CBRS_SIZE_DYNAMIC
				)
		|| !m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME)
	)
	{
		TRACE0("Failed to create toolbar\n");
		return -1;   // fail to create
	}
	//********* Efektovy toolbar který chceme přidat *************
	if (
		!m_wndEfektBar.CreateEx	
				(
					this, 
					TBSTYLE_FLAT, 
					WS_CHILD		| 
					WS_VISIBLE	| 
					CBRS_TOP		| 
					CBRS_GRIPPER	| 
					CBRS_TOOLTIPS	| 
					CBRS_FLYBY	| 
					CBRS_SIZE_DYNAMIC
				)
									
			|| !m_wndEfektBar.LoadToolBar(IDR_TOOLBAREFEKTS)
	)
	{
		TRACE0("Failed to create Efekts toolbar\n");
		return -1;   // fail to create
	}
	//******************************************
	if (!m_wndStatusBar.Create(this) ||
		!m_wndStatusBar.SetIndicators(indicators,
		 sizeof(indicators)/sizeof(UINT)))
	{
		TRACE0("Failed to create status bar\n");
		return -1;   // fail to create
	}
	//******************************************
	// TODO: Delete these three lines if you don't want the toolbar to
	// be dockable
	m_wndToolBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
	m_wndEfektBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
	EfektToolBar = &m_wndEfektBar;/*** potreba dat do glob.ukazatele abych nekde jinde mohl pouzit***

	EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
	DockControlBar(&m_wndToolBar);
	DockControlBar(&m_wndEfektBar);

	return 0;
}

Událost od Timeru OnTimer vypne nebo zapne Check Buttonu dle potreby rozliseneho napr. pomoci if
for( int i=0;i<MAXEFBUTTON;i++ )
{
	if( button[i]!=0 ) 
	{
		EfektToolBar->SendMessage(TB_CHECKBUTTON, button[i],MAKELONG( 0,0 ));// Reset check
		if( i+1==efekt ) 
		{
			EfektToolBar->SendMessage(TB_CHECKBUTTON, button[i],MAKELONG( 1,0 ));// Set  check
		}
	}
}

V button[i] jsou vlastni ID např. ID_BUTTONEfekt1, které předtím vyberu.

 

Obsluha joysticku

	// TODO: remove this code when final draw code is complete.
	//------------------------------------------
	MMRESULT reslt = joyGetPos( 1,pji );
	if( reslt==JOYERR_NOERROR )
	{
		JoyPoziceX = (pji->wXpos - 32767);JoyPoziceX = JoyPoziceX / 1000;
		JoyPoziceY = (pji->wYpos - 32767);JoyPoziceY = JoyPoziceY / 1000;
		if( abs(JoyPoziceX)==1 )
			JoyPoziceX = 0;
		if( abs(JoyPoziceY)==1 )
			JoyPoziceY = 0;
		//--------------------------------
		if( pji->wButtons&0x01 )//Ukazovak
		{
			JoyCountr1 = 5;
		}
		else
			JoyCountr1--;
		if( JoyCountr1>0 )
			JoyButton1 = 1;
		else
			JoyButton1 = 0;
		//--------------------------------
		if( pji->wButtons&0x02 )//Palec vrchni button
		{
			JoyCountr2 = 5;
		}
		else
			JoyCountr2--;
		if( JoyCountr2>0 )
			JoyButton2 = 1;
		else
			JoyButton2 = 0;
		//--------------------------------
	};
	//------------------------------------------

Všechny proměnné jsou globální a typu integer kromě struktůry pji

//---------- Joystick ---------------------
LPJOYINFO		pji = new  JOYINFO;// Joystick
int				JoyPoziceX;
int				JoyPoziceY;
int				JoyButton1;
int				JoyButton2;
int				JoyCountr1;
int				JoyCountr2;

.

 

Active scripting

U některých programů je vhodné aby uživatel mohl vytvářet vlastní části kódu, kterými by mohl chod aplikace ovlivňovat . Je to v těch případech, kdy je například potřeba modifikovat barvu,polohu nebo další vlastnosti nějakého objektu, případně přiřazovat hodnoty vnitřním proměnným , které se mohou naší aplikaci poslat do reálného světa. Využití scriptingu je např. ve vizualzačních programech , např VisualProg ale i v enginech pro tvorbu 3D efektů,simulací , např 3DOT a v neposlední řadě i her ale zde je potřeba brát ohled na rychlost zpracování skriptu . 

 

Pro prvotní pokusy jsem vytvořil pomocí ClassWizardu ve VC++6  SDI aplikaci do které jsem implementoval tlačítko, kterým se spustí skript, prozatím implementován do String Table v resourcích.

 

 

Pro přehlednost uvedu výpis jednoduchého skriptu:

Dim jmeno1
Dim jmeno2

jmeno1 = UserData1.GetValue()
jmeno2 = UserData2.GetValue()
jmeno1 = jmeno1 + 1
jmeno2 = jmeno2 + 10

UserData1.SetValue(jmeno1)
UserData2.SetValue(jmeno2)

 

Jedná se tedy o Visual Basic ale je možno jednoduše navolit i Java skript. 

Co je na něm nejdůležitější ? 

Rozhraní mezi skriptem, který si bude modifikovat uživatel (UserData1,2) a naší aplikací. Uživatel může ovlivnit naší vnitřní proměnnou, kterou pak je možno např. vyslat na seriový port apod. Případně si vyčíst hodnotu od nás a použít skript k nějakému rozhodnutí. Ve skriptu je taková proměnná UserData1 a 2. Pro jednoduchost si skript přečte hodnotu UserData1,2 pomocí metody GetValue něco s ní provede a uloží zpět do naší aplikace SetValue.

 Nejprve tedy vytvoříme vlastní rozhraní ( class ) , ke kterému bude skript přistupovat,  pomocí MFC přidáme class UserData. Nezapomeneme navolit Automation.

Potom vytvoříme metody pro skriptovací rozhraní, GetValue a SetValue ,pomocí ClassWizardu

Založíme proměnnou s názvem DataZVB, která bude pomocí SetValue modifikována a čtena GetValue . Pro názornost uvedu obrázek tříd aplikace.

Další třídou, která implementuje vlastní skriptovací stroj  je class SPO_ScriptEngine : public CCmdTarget. Zde je potřeba implementovat rozhraní mezi BEGIN_INTERFACE_PART a END_INTERFACE_PART

// SPO_ScriptEngine.h: interface for the SPO_ScriptEngine class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_SPO_SCRIPTENGINE_H__70961945_029A_4779_A519_DF7941838EF5__INCLUDED_)
#define AFX_SPO_SCRIPTENGINE_H__70961945_029A_4779_A519_DF7941838EF5__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

#include "ACTIVSCP.H"
#include "AFXWIN.H"


class SPO_ScriptEngine  : public CCmdTarget
{
    DECLARE_INTERFACE_MAP()
    BEGIN_INTERFACE_PART(ActiveScriptSite, IActiveScriptSite)
STDMETHOD(GetItemInfo) (
  /* [in] */ LPCOLESTR pstrName, 
  /* [in] */ DWORD dwReturnMask, 
  /* [out]*/ LPUNKNOWN *ppiunkItem, 
  /* [out]*/ LPTYPEINFO *ppti
);
STDMETHOD(GetLCID) ( 
/* [out] */ LCID __RPC_FAR *plcid
);
STDMETHOD(GetDocVersionString)

/* [out] */ BSTR __RPC_FAR *pbstrVersion
);
STDMETHOD(OnScriptTerminate)

/* [in] */ const VARIANT __RPC_FAR *pvarResult,
/* [in] */ const EXCEPINFO __RPC_FAR *pexcepinfo
);
STDMETHOD(OnStateChange)( 
/* [in] */ SCRIPTSTATE ssScriptState
);
STDMETHOD(OnScriptError)( 
/* [in] */ IActiveScriptError __RPC_FAR *pscripterror
);
STDMETHOD(OnEnterScript)( void );
STDMETHOD(OnLeaveScript)( void );
END_INTERFACE_PART(ActiveScriptSite)

  protected:
CMapStringToOb mapNamedItems;
IActiveScriptParse *m_axsp;
IActiveScript *m_axs;

public
void DeInicScript();
int  InicScript();
BOOL AddNamedItem(CString bsName, CObject * lpDispatch,DWORD dwFlags);
void RunScript(CString sScript);
BOOL CreateEngine();

SPO_ScriptEngine();
~SPO_ScriptEngine();

};

#endif // !defined(AFX_SPO_SCRIPTENGINE_H__70961945_029A_4779_A519_DF7941838EF5__INCLUDED_)
 

Dále jsou zde ještě metody DeInicScript,InicScript,AddNamedItem,RunScript,CreateEngine

Všechny metody mezi BEGIN_INTERFACE_PART a END_INTERFACE_PART je potřeba vepsat do SPO_ScriptEngine např GetLCID bude vypadat takto:

HRESULT	SPO_ScriptEngine::XActiveScriptSite::GetLCID( /* [out] */ LCID __RPC_FAR *plcid )
{
	*plcid = GetSystemDefaultLCID();
	return S_OK;
}

Zbytek si lehce zjístite přímo ve zdrojovém kódu.

 

Vlastní volání skriptovacího stroje jsem vytvořil v CActiveScriptingView::OnButtonscript()

 

void CActiveScriptingView::OnButtonscript() 
{
	// TODO: Add your command handler code here
	startCount++;// Poèet stisku tlaè?ka

	// logovaci globalni CString GlobalMessage
	// Vypisovan v OnPaint volaného z OnTimer
	GlobalMessage.Format("Count press button %d\n",startCount);;

  SPO_ScriptEngine oEngine;// Skriptovac?ngine
  CString sScript;
  sScript.LoadString(IDS_SCRIPT);// Nahrani kriptu z resource

	// Glob?n�
	// UserData UserData1;
	// UserData UserData2;

	CString dataStr;
	dataStr.Format("Inic value UserData1= %d\n",UserData1.DataZVB);
	GlobalMessage+=dataStr;
	dataStr.Format("Inic value UserData2= %d\n",UserData2.DataZVB);
	GlobalMessage+=dataStr;
	GlobalMessage+="Create Script Engine\n";

	int ok1=0;
	int ok2=0;
	// Inicializace skript stroje
	if( oEngine.InicScript() )
	{
		GlobalMessage+="ok InicScript\n";
		// Zavedeni UserData1,2 do seznamu ve skript stroji
		ok1 = oEngine.AddNamedItem("UserData1"	, &UserData1	, SCRIPTITEM_ISVISIBLE | SCRIPTITEM_ISSOURCE );
		ok2 = oEngine.AddNamedItem("UserData2"	, &UserData2	, SCRIPTITEM_ISVISIBLE | SCRIPTITEM_ISSOURCE );
		if(ok1+ok2)
		{
			GlobalMessage+="ok Start Script\n";
			// Vlastni start Skriptu
			oEngine.RunScript(sScript);	
		}
		else
		{	
			GlobalMessage+="Error Start Script disable\n";
		}
	}
	// Uvolneni prostredku troje skriptu
	oEngine.DeInicScript();

	dataStr.Format("Output value UserData1= %d\n",UserData1.DataZVB);
	GlobalMessage+=dataStr;
	dataStr.Format("Output value UserData2= %d\n",UserData2.DataZVB);
	GlobalMessage+=dataStr;
	// Povel k prekresleni okna
	Invalidate();
}

 

Pro úplnost výpis logovacích zpráv

void CActiveScriptingView::OnPaint() 
{
	CPaintDC dc(this); // device context for painting
	
	if( GlobalMessage== "" )
		GlobalMessage = "Ready";

	int	iM=GlobalMessage.GetLength();
	CStringArray	poleMess;
	const	dlkPole = 1000;
	char			strMess[dlkPole];

	for( int inx=0,i=0;i<iM;i++ )
	{
		if( inx<dlkPole-1 )
		{
			if( GlobalMessage.GetAt(i)!= '\n' )
			{
				strMess[inx] = GlobalMessage.GetAt(i);
				inx++;
				strMess[inx] = 0;
			}
			else
			{
				poleMess.Add(strMess);
				inx = 0;
			}
		}
	}
	iM = poleMess.GetSize();
	for( i=0;i<iM;i++ )
	{
		dc.TextOut( 10, i*15, poleMess.GetAt(i), poleMess.GetAt(i).GetLength() );
	}
	
}

void CActiveScriptingView::OnTimer(UINT nIDEvent) 
{
	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
	SendMessage(WM_PAINT);
	CView::OnTimer(nIDEvent);
}

 

 

A zde je zdroják

 

Get message from WebSphere MQ

Visual C++ 6.0 MFC dialog project  WebSphereMQ

 

 

void CWebSphereMQDlg::OnButtonMqGet() 
{
	#pragma comment( lib, "imqc23vn.Lib" )
	#pragma comment( lib, "imqb23vn.Lib" )

	// TODO: Add your control notification handler code here
	ImqQueueManager mgr;      // Queue manager
	ImqQueue in_queue, out_queue;  // Queues
	ImqChannel channel;       // Client connection channel
	ImqMessage msg;         // Data message
	ImqGetMessageOptions gmo;    // GET message options
	ImqPutMessageOptions pmo;    // PUT message options
	
	CString		pomocStr;
	CTime		DateTime = CTime::GetCurrentTime();
	int			errParam;

	mgr.setName("QM_amiloxp");
	in_queue.	setName("default");
	out_queue.	setName("default");
	mgr.setName();

	channel.setChannelName("S_amiloxp");
	channel.setTransportType( MQXPT_TCP );
	channel.setConnectionName("amiloxp(1414)");

	mgr.setChannelReference(channel);
	StrErrLog = "Start connect to QM_amiloxp";
	m_LIST1.ResetContent();
	m_LIST1.AddString(DateTime.Format("%A, %B %d, %Y %H:%M:%S"));
	m_LIST1.AddString(StrErrLog);
	if ( !mgr.connect() ) 
	{
		errParam	= (int)in_queue.reasonCode();pomocStr.Format("%d",errParam);
		StrErrLog	= "ImqQueueManager::connect failed with reason code=";
		StrErrLog	= StrErrLog + pomocStr;m_LIST1.AddString(StrErrLog);
		return;
	}
	StrErrLog="Connected to the queue manager " + CString((char *)mgr.name());
	m_LIST1.AddString(StrErrLog);

	in_queue.setConnectionReference(mgr);
	//out_queue.setConnectionReference(mgr);

	in_queue.setOpenOptions(MQOO_INPUT_SHARED + MQOO_INQUIRE + MQOO_FAIL_IF_QUIESCING ); 

	if(!in_queue.open()) 
	{
		errParam = (int)in_queue.reasonCode();pomocStr.Format("%d",errParam);
		StrErrLog ="ImqQueue::open failed with reason code " + pomocStr;
		m_LIST1.AddString(StrErrLog);
		return;
	}
	StrErrLog ="Opened the queue(for GET): "+CString((char *)in_queue.name());
	m_LIST1.AddString(StrErrLog);

	//out_queue.setOpenOptions(MQOO_OUTPUT + MQOO_INQUIRE + MQOO_FAIL_IF_QUIESCING);

	/*if( !out_queue.open()) 
	{
		errParam	= (int)in_queue.reasonCode();pomocStr.Format("%d \n\r",errParam);
		StrErrLog += "ImqQueue::open failed with reason code " + pomocStr;
		return;
	}//*/
	//StrErrLog +="Opened the queue(for PUT): "+CString((char *)out_queue.name());

	char buffer[ 101 ];int	delka = sizeof(buffer);
	memset( buffer,0,delka );
	msg.useEmptyBuffer( buffer, delka - 1 );
	gmo.setOptions( MQGMO_WAIT | MQGMO_FAIL_IF_QUIESCING );
	gmo.setWaitInterval( 150 );//0,15 sec 
	pmo.setOptions(MQPMO_FAIL_IF_QUIESCING);

	msg.setMessageId( );
	msg.setCorrelationId( );

	//Get a message from the queue
	if( !in_queue.get(msg, gmo) ) 
	{
		errParam	= (int)in_queue.reasonCode();pomocStr.Format("%d",errParam);
		StrErrLog	= "ImqQueue::get failed with reason code " + pomocStr;
		m_LIST1.AddString(StrErrLog);
		return;
	}

  if ( msg.formatIs( MQFMT_STRING ) ) 
	{
		pomocStr.Format("Text message = %s",msg.bufferPointer( ));
		StrErrLog=pomocStr;
		m_LIST1.AddString(StrErrLog);
		m_LIST2.AddString(DateTime.Format("%A, %B %d, %Y %H:%M:%S ") + StrErrLog);
   } 
	else 
	{
		StrErrLog="Non-text message";
		m_LIST1.AddString(StrErrLog);
  }

	/*if( !out_queue.put(msg, pmo) ) 
	{
		errParam	= (int)in_queue.reasonCode();pomocStr.Format("%d \n\r",errParam);
		StrErrLog += "ImqQueue::put failed with reason code " + pomocStr;
		return;
	}//*/
	//StrErrLog += "Posted the message....";
}

void CWebSphereMQDlg::OnShowWindow(BOOL bShow, UINT nStatus) 
{
	CDialog::OnShowWindow(bShow, nStatus);
	
	// TODO: Add your message handler code here
	SetTimer( 1,1000,0 );
}

void CWebSphereMQDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) 
{
	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
	OnButtonMqGet();
	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
}